Warto wiedzieć

Blog Notariusz Walo&Sono

BLOG

Informacje na temat czynności notarialnych

Tutaj zyskasz konkretną wiedzę na temat:
czynności notarialnych, zmian i nowości w prawie, porad oraz najczęstsze pytania odpowiedzi w kwestiach notarialnych.

W prosty sposób wyjaśnimy Ci wszystko, co dotyczy czynności wykonywanych przez notariusza.

w czym możemy 
ci pomóc

Pytania i odpowiedzi na temat czynności notarialnych

O to najcześciej pytają klienci krakowskiej kancelarii notarialnej Walo&Sosno.

Notariusz kto ponosi koszty?

Koszty notarialne ponosi zwykle osoba kupująca mieszkanie w przypadku nieruchomości lokalowej na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. 

Podobnie jest w przypadku zakupu działki czy domu. 

W przypadku umowy darowizny jest to kwestia umowna. Prawo jasno nie reguluje, kto ma opłacić taksę notariusza.

Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania 2023?

Wartość taksy, jaką naliczy notariusz, jest zależna od sporządzanego dokumentu, a także wartości transakcji. Dlatego zależy ceny sprzedaży konkretnego mieszkania. Maksymalne stawki taksy notariusza określone są odgórnie na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości RP. Rozporządzenie to ustala maksymalne kwoty, jakie może przyjąć notariusz, gdzie ustalone są widełki na podstawie wartości nabywanej nieruchomości. Zobacz też tutaj: 

https://notariuszkrakowski.pl/cennik/

 

Dodatkowo kupujący opłaca także stałe opłaty notarialne, które jednak nie wchodzą w skład wynagrodzenia urzędnika i w przypadku kupna mieszkania w 2023 te kwoty są stałe i wynoszą kolejno:

  • 100 zł za założenie KW, 
  • 200 zł za wpis prawa własności do KW, 
  • 200 zł za wpis hipoteki do KW (jeśli zakup nieruchomości jest finansowany kredytem)

Notariusz kto ponosi koszty?

Koszty notarialne ponosi zwykle osoba kupująca mieszkanie w przypadku nieruchomości lokalowej na rynku pierwotnym. 

Podobnie jest w przypadku zakupu domu. 

Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania 2023?

Wartość taksy, jaką naliczy notariusz, jest zależna od sporządzanego dokumentu, a także wartości transakcji. Dlatego zależy ceny sprzedaży konkretnego mieszkania. Maksymalne stawki taksy notariusza określone są odgórnie na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości RP. Rozporządzenie to ustala maksymalne kwoty, jakie może przyjąć notariusz, gdzie ustalone są widełki na podstawie wartości nabywanej nieruchomości. Zobacz też tutaj: 

https://notariuszkrakowski.pl/cennik/

 

Dodatkowo kupujący opłaca także stałe opłaty notarialne, które jednak nie wchodzą w skład wynagrodzenia urzędnika i w przypadku kupna mieszkania w 2023 te kwoty są stałe i wynoszą kolejno:

  • 100 zł za założenie KW, 
  • 200 zł za wpis prawa własności do KW, 
  • 200 zł za wpis hipoteki do KW (jeśli zakup nieruchomości jest finansowany kredytem)

Jak długo notariusz przechowuje testament?

Testament przechowujemy co najmniej 10 lat od daty jego sporządzenia. Każda z zainteresowanych stron ma do niego dostęp. Po tym czasie jest archiwizowany w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego.

Komu notariusz może wydać testament?

Testament (wypis) udostępniamy wyłącznie wszystkim spadkobiercom zmarłego lub upoważnionym osobom. Jeśli dana osoba nie jest pewna czy zmarły sporządził testament, może to sprawdzić w systemie NORT – Notarialnym Rejestrze Testamentów. Tutaj znajduje się spis zarówno testamentów spisanych samodzielnie, jak i tych sporządzonych u notariusza.

Jak notariusz dowiaduje się o śmierci?

Informację o śmierci otrzymujemy od krewnych zmarłego. Notariusz otwiera testament tylko na postawie dokumentu – aktu zgonu testatora. Dokument ten dostarcza zwykle spadkobierca zmarłego.

Jak notariusz ustala krąg spadkobierców?

Do ustalenia kręgu osób dziedziczących nie jest wymagany sąd – wystarczy stwierdzenie nabycia spadku u notariusza. Notariusz spisuje protokół dziedziczenia w obecności wszystkich zainteresowanych osób, do których należą: spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi i osoby, na które spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Warto wiedzieć, że notariusz nie powiadamia osób zapisanych w testamencie ani nie informuje ich o miejscu i czasie jego otwarcia.

Kiedy notariusz odczytuje testament?

Otwarcie testamentu zmarłego może nastąpić jedynie wtedy, kiedy jedna z osób zainteresowanych sprawą dostarczy do notariusza akt zgonu testatora. Tylko na podstawie dokumentu jasno oświadczającego o śmierci spadkodawcy można otworzyć jego testament.

Co notariusz wysyła do urzędu skarbowego?

W przypadku aktów, na mocy których dane osoby nabywają prawa do nieruchomości, spadku itp. notariusz ma obowiązek przekazać dokumenty, na mocy których mogło powstać na osobach obdarowanych zobowiązanie podatkowe objęte ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Osoba obdarowana może być zwolniona z podatku np. w przypadku, gdy wartość przekazanej darowizny nie przekracza 9637 zł lub gdy przedmiot darowizny przekracza tę wartość, ale fakt jej przekazania zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego. W tym przypadku to na notariuszu spoczywa odpowiedzialność za poinformowanie właściwego urzędu skarbowego o sporządzeniu danego dokumentu i nabycia przez osoby zainteresowane wspomnianej darowizny. Notariusz ma obowiązek poinformować urząd skarbowy o nabyciu spadku czy darowizny przez daną osobę.

Akt poświadczenia dziedziczenia co to jest?

Akt poświadczenia dziedziczenia spisywany jest na mocy odczytanego testamentu osoby zmarłej lub na podstawie zasad dziedziczenia określonych ustawowo. Określa on spadkobierców konkretnego spadkodawcy, ich procentowy udział w spadku, a także osoby, które spadkodawca wskazał w zapisach windykacyjnych. Akt ten jest sporządzany przez notariusza.

Co zawiera akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia zawiera dane takie jak: data i miejsce sporządzenia dokumentu, dane notariusza i siedziby kancelarii, w której akt został sporządzony, dane spadkodawcy, informacje na temat jego zgonu, wskazanie spadkobierców, tytuł powołania do spadku, powołanie protokołu otwarcia i odczytania testamentu, podpis notariusza, informacje o rejestracji zgodnie z art. 95i.

Gdzie może być wysłany  akt zgonu gdzie?

Akt może być wysłany do wskazanych instytucji, w tym: sądu, prokuratury i urzędu skarbowego.

Kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia?

Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia może nastąpić: 

  1. jeśli wcześniej powstał już dokument w formie aktu poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku, 
  2. gdy spadek przepada, bo brak jest osób mogących być ustawowymi spadkobiercami zmarłego, 
  3.  gdy spadkodawca był cudzoziemcem, lub nie posiadał żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał terenu RP 
  4.  gdy w skład spadku będącego przedmiotem dziedziczenia wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomości znajdujące się za granicą.

Notariusz może również odmówić sporządzenia omawianego aktu, jeśli stwierdzi, że w trakcie przygotowania protokołu dziedziczenia nie były obecne wszystkie osoby, które mogłyby być spadkobiercami testatora. Podobnie z odmową spotkamy się, jeśli istnieją jeszcze inne testamenty, które jeszcze nie są otwarte lub ogłoszone.

Jak notariusz poświadcza podpis?

Pierwszym krokiem jest przedstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe. Następnie notariusz stwierdza zgodność podpisu (dokonanego w jego obecności). Osoba może też poświadczyć, że złożony przez nią wcześniej podpis, a aktualnie przedstawiony przez notariusza jest jego autentycznym podpisem. 

Notariusz ma także obowiązek sprawdzić wzór podpisu pozostawionego przez daną osobę np. na podstawie tego znajdującego się we wcześniej wystawionych dokumentach np. dowolnym akcie notarialnym czy paszporcie. Notariusz nie ma natomiast obowiązku sprawdzenia zgodności z prawem podpisu znajdującego się na danym dokumencie.

Jaka jest rola notariusza?

Notariusz jako urzędnik państwowy, ma za zadanie sporządzenie dokumentów mających wartość prawną. Dlatego odpowiada za treść sporządzanej umowy, a także jej następujące skutki. Bierze ona czynny udział w procesie jego formułowania.

Co to jest akt notarialny?

Akt notarialny to dokument o znaczeniu urzędowym, który jest sporządzany przez notariusza. Spisuje się go, aby potwierdzić dokonanie – podpisanie i wejście w życie określonych czynności prawnych, które może zatwierdzić obecny przy tym notariusz. Akt notarialny powstaje wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa lub obie strony np. darczyńca i obdarowywany stwierdzają, że pragną sporządzić tego typu dokument.

Gdzie notariusz wysyła akt notarialny?

Notariusz po podpisaniu dokumentu przez obie strony i potwierdzeniu autentyczności podpisów w jego obecności wręcza osobom zainteresowanym wypisy powstałego aktu. Oryginalny sporządzony dokument ma obowiązek przechowywać w swojej kancelarii przez 10 lat. Po upłynięciu tego czasu przekazuje akt notarialny do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego.

Gdzie notariusz zgłasza rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkową ustala się zwykle jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, zarówno cywilnego jak i konkordatowego. Nie ma jednak żadnych przeszkód do sporządzenia aktu rozdzielności majątkowej także po zawarciu małżeństwa. Rozdzielność majątkowa to inaczej umowa w formie dokumentu sporządzona przed notariuszem, w której znajdują się zapisy stanowiące prawo do posiadania i dysponowania odrębnym majątkiem przez każdego z małżonków.

Wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską nie jest wysyłany przez notariusza do żadnego urzędu.

Ile lat notariusz przechowuje dokumenty?

Notariusz ma obowiązek przechowywać przygotowane przez siebie dokumenty przez 10 lat od daty ich sporządzenia. W tym czasie są one dostępne do wglądu czy wydania odpisu dla osób związanych z zapisami sporządzonego dokumentu lub do wglądu odpowiednich instytucji. Po dekadzie dokumenty są przekazywane do właściwej instytucji np. wydziału ksiąg wieczystych.

Czy notariusz może odmówić klientowi?

Odmówienie przeprowadzenia czynności prawnych jest możliwa. Na mocy art. 80 par. 2 Ustawy o notariacie z 14 lutego 1991 roku notariusz może odmówić dokonania określonej czynności. Może się tak zdarzyć w przypadku, jeśli dokonanie czynności byłoby niezgodne z prawem, mogłoby godzić w interesy zgłaszających się do notariusza osób, jeśli w jego mniemaniu zachodzi podejrzenie matactwa lub gdy jego postępowanie miałoby godzić w interesy jakichkolwiek osób.

Kiedy notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego?

Notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego, jeśli jego działania mogłyby być niezgodne z prawem lub gdy ma wątpliwości co do tożsamości osób, które stawiły się w kancelarii notarialnej albo gdy sporządzenie dokumentu godzi w osobisty interes stron.

Kiedy notariusz może odmówić dokonania czynności?

Notariusz nie może więc działać wbrew prawu czy interesom stawiających się u niego osób. W przypadku takich okoliczności może odmówić dokonania czynności.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków