Inne czynności notarialne Walo&Sosno

czynności notarialne

Pozostałe Czynności Notarialne

W kancelarii Walo&Sosno profesjonalnie i sprawnie zajmiemy się wszystkimi czynnościami notarialnymi, których potrzebujesz.

rodzaje czynności

Poświadczenie podpisu / wzór podpisu

To notarialne potwierdzenie autentyczności podpisu, wydawane na prośbę osoby prywatnej lub instytucji. Ma na celu uzyskanie pewności, że podpis został w obecności notariusza wykonany przez osobę, której tożsamość została przez notariusza stwierdzona. Poświadczenie odbywa się na przygotowywanym przez stronę dokumencie. Notariusz weryfikuje jedynie podpis osoby.Co zawiera poświadczenie podpisu:

 • dane osoby, składającej podpis,
 • adres zamieszkania,
 • datę poświadczenia,
 • informację o pobranym wynagrodzeniu,
 • pieczęć notariusza.


Warto pamiętać
Poświadczenie wzoru podpisu może być konieczne w wielu sytuacjach, na przykład tylko przy zawieraniu umów czy transakcjach finansowych. Ważne jest, że podpis musi być złożony w obecności notariusza, niedopuszczalne jest poświadczenie podpisanego wcześniej dokumentu.

Pełnomocnictwo notarialne

To inaczej zgoda do reprezentowania innej osoby lub organizacji w określonych sprawach. Osoba udzielająca pełnomocnictwa przekazuje w ten sposób część swoich uprawnień.

Co zawiera pełnomocnictwo notarialne:

 • dokładne dane mocodawcy i pełnomocnika,
 • zakres pełnomocnictwa (konieczne jest ustalenie, do czego takie pełnomocnictwo ma uprawniać np. do nabycia lub sprzedaży konkretnej nieruchomości, do reprezentowania mocodawcy przed określonymi podmiotami, do zaciągania w imieniu mocodawcy określonych zobowiązań, zawierania umów itd.),
 • czas trwania pełnomocnictwa, czyli okres, na który udzielono pełnomocnictwa (jeżeli jest ograniczony.

Warto pamiętać
W pełnomocnictwie warto wskazać precyzyjnie jego zakres i cel.

Służebność

Umożliwia korzystanie, z której nieruchomości właścicielem jest inna osoba, w ściśle określony sposób. By można było z niej skorzystać, wymagany jest odpowiedni wpis do księgi wieczystej nieruchomości.
Każdorazowo wymaga ona zgody właściciela nieruchomości, na której będzie wykonywana oraz osoby korzystającej. Służebność może być ustanowiona na określony czas lub bezterminowo. Służebność ujawniona w księdze wieczystej jest ważna i skuteczna bez względu na to, kto jest obecnym właścicielem nieruchomości, i nie wygasa samoczynnie np. przy jej sprzedaży. Służebność jest prawem, które musi być respektowane przez każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Co zawiera akt służebności:

 • opis nieruchomości,
 • zakres służebności,
 • czas trwania,
 • warunki korzystania,
 • opłaty lub zwolnienie z nich.

Warto pamiętać
Służebność umożliwia korzystanie z nieruchomości w ściśle określony sposób. Warto skonsultować ją z notariuszem, by uniknąć nieporozumień i problemów związanych z jej wykonywaniem.

Umowa rozdzielności majątkowej

Zawierana jest pomiędzy małżonkami lub osobami planują zawarcie związku małżeńskiego. Od momentu jej podpisania, każdy z małżonków ma prawo do dysponowania majątkiem niezależnie od drugiego małżonka, a w przypadku osób planujących zawarcie związku małżeńskiego, nie powstanie pomiędzy przyszłymi małżonkami majątek wspólny. Zatem to co małżonkowie mieli przed zawarciem związku małżeńskiego oraz nabędą w czasie jego trwania, pozostanie tylko własnością każdego z nich, a nie własnością wspólnie z mężem, czy z żoną.Co zawiera umowa rozdzielczości majątkowej:

 • dane małżonków,
 • adresy zamieszkania małżonków,
 • informację o dacie zawarcia związku małżeńskiego i miejscu jego zawarcia,
 • wybrany ustrój majątkowy małżeński.

Warto pamiętać
Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Umowa podziału majątku wspólnego

Reguluje podział majątku wspólnego małżonków na wypadek rozwodu, separacji lub zawarcia umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Umowa zapewnia przejrzystość i pozwala uniknąć nieporozumień i sporów.Co zawiera umowa podziału majątku wspólnego:

 • szczegółowy opis majątku,
 • szacunkowa wartość majątku,
 • określenie sposobu podziału majątku,
 • uwzględnienie zobowiązań wspólnych,
 • termin podziału majątku,
 • oświadczenia stron, wyrażających zgodę na zwarcie umowy.

Warto pamiętać
Wspólne zobowiązanie z tytułu umowy kredytu dalej ciąży na małżonkach do czasu zawarcia z bankiem aneksu do umowy kredytowej/nowej umowy kredytowej.

Poświadczenie zgodności kopii (odpisu, wyciągu) dokumentu, za zgodność z okazanym oryginałem dokumentu (uwierzytelnienie).

Poświadczenie przez notariusza zgodności kopii z okazanym dokumentem nadaje poświadczonej kopii status odpisu danego dokumentu. Dokument taki ma moc dokumentu urzędowego.

Dokonując poświadczenia zgodności z oryginałem notariusz stwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść przedstawionego notariuszowi oryginału. Z kolei w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada niektórym elementom treści przedstawionego notariuszowi oryginału.Przede wszystkim mogą być poświadczane dokumenty, takie jak: orzeczenia sądowe, dokumenty wydawane w postępowaniu administracyjnym (postanowienia, opinie, decyzje, różnego rodzaju zaświadczenia), dyplomy, dokumenty księgowe, uprawnienia zawodowe itd. 


Odpis dokumentu poświadczonego przez notariusza za zgodność z oryginałem, może być wydany niezależnie od tego, czy odpis taki strona może również otrzymać od organu (podmiotu), od którego dany dokument pochodzi. 

Kopie oryginałów dokumentów wykonywane są wyłącznie przez Kancelarię. W celu uzyskania poświadczenia nie jest wymagane dostarczenie kopii dokumentu, wraz z jego oryginałem.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Poświadczenie własnoręczności podpisu / Wzory podpisów

 • dokument tożsamości osoby składającej podpis,
 • dokument na którym podpis będzie składany (niepodpisany).

Pełnomocnictwo notarialne

 • dokumenty tożsamości osób, które udzielają pełnomocnictwa,
 • dane pełnomocnika (imię, nazwisko, nr PESEL),
 • określenie zakresu pełnomocnictwa.

Służebność

 • tytuł własności nieruchomości,
 • zakres służebności.

Umowa rozdzielności majątkowej

 • akt małżeństwa,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość małżonków.

Umowa podziału majątku wspólnego

 • dokumenty potwierdzające tożsamość małżonków,
 • dokumenty potwierdzające posiadany majątek każdej ze stron,
 • dokumenty informujące o zadłużeniu,
 • warunki podziału.

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Nie lubisz formalności?
Dobrze trafiłeś/trafiłaś.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty masz zebrać i gdzie je zdobyć.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków