Cennik czynności notarialnych

CENNIK

Notariusz Kraków - cennik

Koszt czynności wykonywanych przez notariusza jest określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Jest on taki sam na terenie całej Polski. Faktyczna wysokość opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, dokumentującego wykonanie czynności zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej wykonywanej dla Ciebie.
Taksa notarialna w rozumieniu przepisów ustawy podlega opodatkowaniu.

SKŁADOWE CENY

Opłaty notarialne

Podatki

 • Od czynności cywilnoprawnych.
 • Od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej.

Notariusz oblicza i pobiera podatek i wpłaca go na rachunek właściwego organu podatkowego.

Opłaty sądowe

Notariusz oblicza je i pobiera, by następnie odprowadzić na rachunek bankowy sądu.

Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza naliczane procentowo lub kwotowo, według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy.

Zwolnienie z taksy notarialnej
w całości lub części można wystąpić o nie do sądu.

Inne

Poza wymienionymi opłatami, Notariusz pobiera dodatkowe opłaty za:

 • sporządzenie poświadczeń,
 • kopie wierzytelne dokumentów,
 • wpisy i odpisy,
 • inne czynności.

Jak pracujemy

Dlaczego Walo&Sosno

Notariusze z naszej kancelarii notarialnej dają Ci gwarancję bezpieczeństwa i uczciwości oraz korzystne warunki załatwienia Twojej sprawy. Warto z nami pracować, ponieważ:

1

Od początku znasz koszty

Już przed rozpoczęciem czynności informujemy Cię o kosztach, które akceptujesz.

2

Odpowiedzialność

Duża wartość czynności to duża odpowiedzialność, za którą odpowiadamy całym swoim majątkiem.

3

Wysokość taksy

W naszej kancelarii oferujemy Ci preferencyjną wysokość taksy.

4

Jakość

Koszty naszej pracy pozwalają nam rzetelnie poświecić tyle czasu i uwagi Twojej sprawie, ile jest niezbędne.

5

Stałość

Taksa notarialna ustalona w rozporządzeniu, nie ulega zmianie w przypadku drobnych modyfikacji.

formy płatności

Wygodne Płatności

W kancelarii notarialnej Walo&Sosno wygodnie dokonasz płatności.

Kartą

Gotówką

Przelewem

taksa notarialna

Wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości

Płatność za czynności wykonywane u notariusza jest określona przepisami prawa.
Mówią one dokładnie, ile trzeba zapłacić za przeprowadzenie czynności i sporządzenie aktu notarialnego.
W rozumieniu przepisów ustawy wartość taksy notarialnej zależy na przykład od wartości przedmiotu czynności.
Przedstawiamy ustawowe wyliczenie maksymalnych stawek taksy notarialnej na podstawie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

do 3 000 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

Wartość taksy notarialnej

100 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a dla osób z I grupy podatkowej nie więcej niż 7500 zł

Połowę maksymalnej stawki opisanej powyżej stosuje się do sporządzania aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zobowiązującą
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
 • ustanowienie hipoteki, z pewnymi zastrzeżeniami
 • przebieg licytacji lub przetargu
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
 • umowę zawieraną na podstawie ustawy o własności lokali
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi
 • umowę deweloperską
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 • umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

1/4 maksymalnej stawki opisanej powyżej stosuje się do sporządzania aktu notarialnego dokumentującego:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą
 • losowanie nagrody
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

1/10 maksymalnej stawki opisanej powyżej stosuje się do sporządzania aktu notarialnego dokumentującego:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Maksymalne stawki za sporządzenie aktów notarialnych dokumentujących:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł
 • umowę majątkową małżeńską – 400 zł
 • testament – 50 zł
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł
 • odwołanie testamentu – 30 zł
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł
 • za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł
 • za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł
 • za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł
 • za sporządzenie innego protokołu – 200 zł
 • za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł
 • za sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł
 • za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – 400 zł
 • za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia – 100 zł
 • za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł
 • za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł
 • za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł
 • za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego – 50 zł
 • za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów – 50 zł
 • za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego – 100 zł
 • za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego – 50 zł

By uzyskać faktyczną wysokość taksy za dokonanie czynności notarialnej dla Ciebie oraz wyliczenie dodatkowych kosztów, najlepiej skontaktować się z kancelarią.

Więcej informacji na temat opłat przeczytasz w rozporządzeniu.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków