Czynności notarialne - dziedziczenie Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności Notarialne dziedziczenie

W kancelarii Walo&Sosno bezpiecznie, wygodnie i w prosty sposób zapewnisz sobie i spadkobiercom prawidłowy przebieg czynności dziedziczenia.

rodzaje czynności

Umowa działu spadku

Stosuje się ją w sytuacji, gdy po śmierci osoby zostawia ona więcej niż jednego spadkobiercę. Ustala się, jakie części pozostawionego spadku przysługują każdemu ze spadkobierców. Spadkobiercy podpisują w tym celu między sobą Umowę działu spadku. Określają w niej zasady, na których będą dzielić się spadkiem.

Co zawiera umowa działu spadku:

 • dokładny opis tego, co wchodzi w skład spadku (nieruchomości, ruchomości, środków finansowych i innych aktywów),
 • wartość każdego elementu spadku,
 • proporcji, według których będzie dzielony spadek,
 • składniki spadku, przypadające każdemu z dziedziców,
 • uzgodnienia dotyczące spłat i innych kosztów, w tym np. opłat notarialnych.

Warto pamiętać
Gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby była ważna i skuteczna. Umowa zawarta przed notariuszem pozwala uniknąć nieporozumień i sporów między osobami dziedziczącymi. 

Przygotowując się do umowy o dział spadku w pierwszej kolejności wystąp do Urzędu Skarbowego po zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Ten dokument notarialny potwierdza, że dana osoba jest faktycznym spadkobiercą. Dysponując aktem, można udowodnić swoje prawo do spadku przed innymi osobami, instytucjami (np. Bankami) czy organami państwowymi. 

W akcie poświadczenia dziedziczenia powinny być zawarte informacje dotyczące spadkodawcy (imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci), liczby i tożsamości spadkobierców oraz ich udziałów w majątku spadkowym.

Co zawiera akt poświadczenia dziedziczenia:

 • dane spadkodawcy – imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia i śmierci, miejsce zgonu i miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci,
 • kto jest spadkobiercą – imiona, nazwiska, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, a także tytułu dziedziczenia (ustawowe albo testamentowe) wskazanie udziału w spadku,
 • dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu.

Warto pamiętać
Akt poświadczenia poprzedzany jest protokołem dziedziczenia, w którym osoby zainteresowane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, składają wszelkie oświadczenia mające znaczenie dla treści dziedziczenia, w szczególności oświadczenia o istnieniu innych spadkobierców, o znanych testamentach, o wchodzących w skład spadku nieruchomościach, przedsiębiorstwach lub gospodarstwach rolnych.

Oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku

Jest to dokument, w którym każdy ze spadkobierców wyraża swoją decyzję: czy chce przyjąć czy odrzucić spadek po zmarłej osobie. Formalne odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi zmarłego, ale też traci całkowicie prawo do dziedziczenia (jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku)

Co zawiera oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku:

 • Co zawiera oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku:
 • Dane spadkodawcy – jego imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci i ostatnie miejsce zamieszkania
 • dane wszystkich pozostałych spadkobierców – imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • jednoznaczne określenie chęci przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Warto pamiętać
Dziedziczenie niesie za sobą prawa ale i obowiązki, za które odpowiadają spadkobiercy. Na złożenie woli o odrzuceniu spadku masz 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku. Po upływie tego terminy odrzucenie spadku nie jest możliwe.

Testament

Testament notarialny, wyraża wolę osoby dotyczącą rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci. Przed jego sporządzeniem notariusz sprawdza, czy osoba sporządzająca jest świadoma skutków i przedmiotu tej czynności. Sporządzany testament jest przechowywany w kancelarii. Po śmierci osoby sporządzającej testament notariusz może wydać osobom należącym do kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych, wypis sporządzonego testamentu.


Co zawiera oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku:

 • dyspozycje testamentowe – czyli stwierdzenie: kto i jaką część spadku otrzymuje,
 • zapisy windykacyjne – wskazanie komu przypadnie konkretny składnik majątku,
 • polecenia,
 • wskazanie osób, które będą dziedziczyły w następnej kolejności, gdyby osoby powołane nie mogły lub nie chciały dziedziczyć.

Warto pamiętać
Notariusz może bezpłatnie zarejestrować testament w notarialnym rejestrze testamentów NORT – w takim wypadku odnalezienie kancelarii, a w konsekwencji także testamentu jest łatwiejsze.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Umowa działu spadku

 • wypis aktu poświadczenia dziedziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • dokumenty stanowiące podstawę nabycia nieruchomości, które są przedmiotem umowy (np. umowy sprzedaży),
 • w przypadku gruntu (numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo), w przypadku lokali wystarczy numer księgi wieczystej,
 • wartość rynkowa nieruchomości,
 • dowody tożsamości spadkobierców.

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • oryginał testamentu lub wypis testamentu jeżeli jest przechowywany u notariusza,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców,
 • dowody tożsamości spadkobierców,
 • numer PESEL spadkodawcy,
 • numer ksiąg wieczystych nieruchomości, wchodzących w skład spadku.

Oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego spadkobiercy
 • miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy
 • informacja o wszelkich znanych spadkobiercy osobach należących do kręgu spadkobierców ustawowych oraz o wszelkich sporządzonych testamentach.

Testament

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dane osób, które mają zostać powołane do spadku (imiona, nazwiska, nr PESEL lub daty urodzenia) ,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli zamiarem jest przekazanie nieruchomości konkretnej osobie.

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Nie lubisz formalności?
Dobrze trafiłeś/trafiłaś.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty masz zebrać i gdzie je zdobyć.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków