Czynności notarialne - nieruchomości Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności Notarialne dla Twojej nieruchomości

W kancelarii Walo&Sosno rzetelnie i sprawnie zajmiemy się sprawami Twojej nieruchomości.

rodzaje czynności

Umowa przedwstępna

Zawierasz ją, kiedy chcesz sprzedać lub kupić nieruchomość ale strony nie są w pełni przygotowane do finalizacji wszystkich czynności sprzedażowych. W umowie przedwstępnej ustalasz wszystkie warunki ostatecznej transakcji, warunki na jakich zamierzasz nabyć lub zbyć nieruchomość.

Co zawiera taka umowa:

 • dane o nieruchomości, która jest przedmiotem sprzedaży,
 • cenę oraz formę płatności (informację o tym czy zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu),
 • ostateczny termin zawarcia umowy sprzedaży,
 • warunki przekazania nieruchomości, np. stan techniczny, wyposażenie,
 • wysokość zadatku lub zaliczki albo kary umowne za odstąpienie od transakcji.

 

Warto pamiętać

 1. W przedwstępnej umówie sprzedaży można zamieścić wniosek o wpis roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej do księgi wieczystej, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed sprzedażą nieruchomości na rzecz innego nabywcy.
 2. Gdy zamierzasz wziąć kredyt w umówie przedwstępnej może znaleść się prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdyby bank nie udzielił Ci kredytu.
 3. Zadatek zabezpiecza i dyscyplinuje obie strony czynności, warto zastanowić się nad jego wysokością aby prawidłowo spełniał swoją rolę.

Umowa sprzedaży

Akt notarialny obejmujący umowę sprzedaży nieruchomości to wymagana prawem forma prawna sprzedaży nieruchomości. Przygotowując umowę sprzedaży, notariusz szczegółowo sprawdza wszystkie dokumenty, dotyczące nieruchomości. Dba o bezpieczeństwo i zgodność z prawem transakcji oraz prawidłowe zabezpieczenie interesu stron umowy. Rolą notariusza jest zapewnienie, by sprzedający i nabywca szczegółowo zapoznali się z treścią umowy. Ważne jest pełne zrozumienie jej treści, obowiązków wszystkich stron i kar za nieprzestrzeganie warunków umowy.Kluczowe w całym procesie jest dokładne określenie warunków transakcji, terminu zapłaty ceny sprzedaży oraz terminu wydania nieruchomości w posiadanie.

Warto pamiętać
Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę w momencie podpisania aktu notarialnego.

Umowa darowizny

Umowa darowizny polega na nieodpłatnym przekazaniu przedmiotu z majątku darującego do majątku obdarowanego. Umowa darowizny nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Co zawiera umowa darowizny:

 • opis nieruchomości (dane lokalu, adres, numer działki, powierzchnia, opis stanu prawnego),
 • dane darczyńcy i obdarowanego,
 • wartość nieruchomości, na tej podstawie obliczany jest należny podatek,
 • stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami na podstawie którego określana jest
 • wysokość należnego podatku od spadków i darowizn,
 • dokładną datę przekazania nieruchomości.


Warto pamiętać
Możliwe jest odwołanie wykonanej już darowizny
z powodu rażącej niewdzięczności strony obdarowanej względem darującej.

Umowa zamiany nieruchomości

Określasz w niej warunki oraz zasady zamiany nieruchomości. Zachowanie formy aktu notarialnego jest wymagane jeżeli umowa dotyczy zamiany nieruchomości.

Umowa zamiany powinna zawierać te informacje:

 • opis i wartość obu nieruchomości,
 • termin dokonania zamiany,
 • sposoby przekazania każdej nieruchomości,
 • ewentualne rozliczenia pomiędzy stronami.W umowie, dla bezpieczeństwa stron, wymagane mogą być wymagane dodatkowe wnioski o ujawnienie podziału nieruchomości, odłączenie i przyłączenie działek geodezyjnych, lub dodatkowe zgody wierzycieli hipotecznych na dokonanie transakcji.Warto pamiętać
W przypadku zamiany lokali (odrębna własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na inny lokal lokal lub prawo do lokalu podatek PCC jest pobierany od różnicy wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, w innych przypadkach podatek jest pobierany od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Umowa o dożywocie

Jest to umowa w której nabywca w zamian za przeniesienie na jego rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Zakres świadczeń na rzecz zbywcy może być dowolnie uregulowany zgodnie z wolą stron a w przypadku braku innych ustaleń obejmuje on: przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczenie wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz wyprawnienie pogrzebu.

Umowa o dożywocie jest stosowana przy przekazywaniu nieruchomości, szczególnie przez osoby starsze.

Warto pamiętać
W przeciwieństwie do darowizny wartość nieruchomości przekazywanej umową o dożywocie nie jest zaliczana na schedę spadkową, a co za tym idzie nie spowoduje możliwości dochodzenia roszczeń o zachowek. Przy umowie dożywocia pobierany jest natomiast podatek PCC.

Jak pracujemy

Komu pomagamy

W kancelarii notarialnej Walo & Sosno wykonujemy czynności 
dla osób prywatnych, firm i instytucji.

 

1

Osoby prywatne

Chcesz sprzedać nieruchomość lub planujesz jej zakup.

2

Agenci nieruchomości

Pomagasz klientom w transakcjach sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

3

Deweloperzy

Odpowiadasz za sprzedaż nieruchomości, wchodzących w skład inwestycji.

4

Kancelarie prawne

Reprezentujesz klientów w kwestiach nieruchomości lub w sprawach dotyczących spółek.

5

Banki

Zabezpiecz swoje interesy w związku z nieruchomością klienta.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Umowa sprzedaży lub darowizny

Nieruchomość gruntowa

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub stwierdzające brak takiego planu (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, stwierdzające czy nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji albo na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, stwierdzające czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje starostwo),
 • dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa nieruchomości (w przypadku umowy darowizny),
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron,
 • gdy nieruchomość objęta treścią aktu notarialnego powstała w wyniku podziału geodezyjnego – konieczna będzie mapa z projektem podziału nieruchomości oraz decyzja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, zatwierdzająca podział nieruchomości (ważne aby miała pieczątkę stwierdzającą ostateczność tej decyzji).
 • jeżeli w akcie notarialnym dokonywane będzie ujawnienie zmiany geodezyjnej (np. podziału działek) lub odłączenie części nieruchomości do nowej księgi wieczystej to należy przedłożyć do aktu notarialnego również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo).
 • Jeżeli jesteś kupującym i korzystasz z kredytu na zakup nieruchomości a w akcie notarialnym chcesz abyśmy ustanowili hipotekę na zabezpieczenie zwrotu kredytu to powinieneś przedłożyć zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu oraz umowę kredytową (w szczególności interesują nas warunki uruchomienia kredytu i zabezpieczenia).
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczania, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Lokal mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa nieruchomości (w przypadku umowy darowizny),
 • zaświadczenie, stwierdzające że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie stwierdzające, że nie ma zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron.
 • Jeżeli jesteś kupującym i korzystasz z kredytu na zakup nieruchomości a w akcie notarialnym chcesz abyśmy ustanowili hipotekę na zabezpieczenie zwrotu kredytu to powinieneś przedłożyć zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu oraz umowę kredytową (w szczególności interesują nas warunki uruchomienia kredytu i zabezpieczenia).
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczania, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz stwierdzające brak zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych (nie starsze niż 30 dni)
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta,
 • dokument będący podstawą nabycia nieruchomości (przydział lokalu, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • zaświadczenie, stwierdzające że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron.
 • Jeżeli jesteś kupującym i korzystasz z kredytu na zakup nieruchomości a w akcie notarialnym chcesz abyśmy ustanowili hipotekę na zabezpieczenie zwrotu kredytu to powinieneś przedłożyć zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu oraz umowę kredytową (w szczególności interesują nas warunki uruchomienia kredytu i zabezpieczenia).
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Umowa o dożywocie

Nieruchomość gruntowa (zabudowana budynkiem)

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub stwierdzające brak takiego planu (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, stwierdzające czy nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji albo na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zaświadczenie, że czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje starostwo),
 • dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • wartość rynkowa nieruchomości,
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron,
 • gdy nieruchomość objęta treścią aktu notarialnego powstała w wyniku podziału geodezyjnego – konieczna będzie mapa z projektem podziału nieruchomości oraz decyzja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, zatwierdzająca podział nieruchomości (ważne aby miała pieczątkę stwierdzającą ostateczność tej decyzji).
 • jeżeli w akcie notarialnym dokonywane będzie ujawnienie zmiany geodezyjnej (np. podziału działek) lub odłączenie części nieruchomości do nowej księgi wieczystej to należy przedłożyć do aktu notarialnego również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo).
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczania, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Lokal mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • wartość rynkowa nieruchomości,
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron.
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Umowa zamiany

Nieruchomość gruntowa (zabudowana budynkiem lub niezabudowana)

 • numery obu ksiąg wieczystych,
 • wypisy z rejestru gruntów (dla obu nieruchomości) z klauzulami, że są przeznaczone do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo),
 • zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub stwierdzające brak takiego planu (wydaje gmina),
 • zaświadczenia, stwierdzające czy nieruchomości położone są na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji albo na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zaświadczenia, stwierdzające czy nieruchomości są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje starostwo),
 • dokumenty, będące podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • wartości rynkowe obu nieruchomości,
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron,
 • gdy nieruchomość objęta treścią aktu notarialnego powstała w wyniku podziału geodezyjnego – konieczna będzie mapa z projektem podziału nieruchomości oraz decyzja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, zatwierdzająca podział nieruchomości (ważne aby miała pieczątkę stwierdzającą ostateczność tej decyzji).
 • jeżeli w akcie notarialnym dokonywane będzie ujawnienie zmiany geodezyjnej (np. podziału działek) lub odłączenie części nieruchomości do nowej księgi wieczystej to należy przedłożyć do aktu notarialnego również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje starostwo).
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczania, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Lokal mieszkalny

 • numery ksiąg wieczystych,
 • dokumenty, będące podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • wartość rynkowa obu nieruchomości,
 • dane z dowodów osobistych, adresy zamieszkania, stany cywilne stron.
 • Jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia, zasiedzenia (w każdym przypadku) lub w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia własności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) to konieczne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Umowa przedwstepna

Nieruchomość gruntowa oraz lokal mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • cenę oraz formę płatności (informację o tym czy zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu),
 • ostateczny termin zawarcia umowy sprzedaży,
 • warunki przekazania nieruchomości, np. stan techniczny, wyposażenie,
 • wysokość zadatku lub zaliczki albo kary umowne za odstąpienie od transakcji.

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Nie lubisz formalności?
Dobrze trafiłeś/trafiłaś.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty masz zebrać i gdzie je zdobyć.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków