Czynności korporacyjne i akty notarialne dotyczące spółek i fundacji
Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności Notarialne dla Spółek, Korporacji i Fundacji

W kancelarii Walo&Sosno profesjonalnie i sprawnie przeprowadzimy
czynności notarialne spółki, korporacji i fundacji.

rodzaje czynności

Zgromadzenia wspólników

Podczas zgromadzenia wspólników podejmowane są kluczowe decyzje, dotyczące zarządzania i działalności spółki. Forma aktu notarialnego jest wymagana w określonych przypadkach.

Jakie czynności, dotyczące zgromadzenia wspólników, wymagają notariusza:

 • zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej,
 • Czynność prawna między jedynym wspólnikiem i jednocześnie członkiem zarządu, a reprezentowaną przez niego spółką
 • oświadczenie o objęciu udziałów.

Warto pamiętać
Na żądanie wspólników, możliwa jest też forma aktu notarialnego dla innych czynności, nie przewidzianych w przepisach prawa.

Akt ustanowienia fundacji

To dokument, który formalnie pozwala rozpocząć działalność fundacji. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Akt określa, jakie cele ma realizować fundacja oraz jakie składniki majątkowe będą przeznaczone na jego realizację.

Co zawiera akt ustanowienia fundacji:

 • pełną, unikalną nazwę,
 • cele, jakie ma realizować fundacja,
 • dane na temat siedziby fundacji,
 • informację czy fundacją będzie prowadziła działalność gospodarczą,
 • fundusz założycielski fundacji oraz środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Warto pamiętać
Akt ustanowienia fundacji jest konieczny do dokonania jej rejestracji i zyskania pełnej osobowości prawnej.

 

Oświadczenie o przystąpieniu do spółki

To zobowiązanie nowej osoby do dołączenia do spółki, wraz z wniesieniem określonego wkładu, wchodzącego w skład kapitału spółki. Pozwala na wprowadzenie nowego wspólnika, a osoba dołączająca na jej mocy zyskuje prawa i obowiązki z tytułu bycia wspólnikiem.

Co zawiera oświadczenie o przystąpieniu do spółki:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz dane dołączającego do spółki,
 • informacje o spółce, numer KRS,
 • wysokość wkładu i sposób jego wnoszenia,
 • wartość udziału przysługującego osobie,
 • dokładne określenie formy spółki (np. spółka z o.o., spółka akcyjna).

Warto pamiętać
Oświadczenie o przystąpieniu do spółki stanowi podstawę do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie o objęciu udziałów

To dokument potwierdzający, że dana osoba potwierdza chęć nabycia określonej liczby udziałów w spółce. Jest wymagane w formie pisemnej, złożonej przed notariuszem. Na jego podstawie możliwe jest kupno akcji spółki.


Co zawiera oświadczenie o objęciu udziałów?

 • imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe osoby, osoby wyrażającej chęć nabycia udziałów,
 • dane spółki, w tym KRS,
 • ilość nabywanych udziałów,
 • cena nabycia,
 • formy płatności,
 • potwierdzenie znajomości umowy spółki oraz o zobowiązanie do przestrzegania jej postanowień.

Warto pamiętać
Oświadczenie to jest podstawą do dokonania wpisu nowego udziałowca do księgi rejestrowej spółki.

Prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej

To utrzymywanie dokumentacji, dotyczącej spółki akcyjnej oraz jej akcjonariuszy. Musi być prowadzony według obowiązujących przepisów prawa i w zgodzie z umową prostej spółki akcyjnej. Rejestr jest obowiązkowy dla prostej spółki akcyjnej.


Co zawiera rejestr spółki:

 • nazwa prostej spółki akcyjnej – numer KRS,
 • adres spółki,
 • datę rejestracji spółki
 • dane akcjonariuszy, adres zamieszkania, adres email,
 • ilość akcji akcjonariuszy wraz z ich numerami,
 • datę nabycia lub zbycia akcji przez akcjonariusza,
 • prawa wynikające z posiadanych akcji,
 • datę emisji akcji, seria i numery akcji.

Warto pamiętać
Rejestr spółki ma dużą rangę i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie spółki i kontrolowanie jej działalności.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Zgromadzenia wspólników

 • umowa spółki,
 • statut spółki,
 • księga rejestrowa spółki,
 • lista obecności,
 • protokół z zebrania.

Akt ustanowienia fundacji

 • statut fundacji,
 • dane fundatorów,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania fundatorów,
 • dokumenty, potwierdzające tożsamość fundatorów,
 • cele fundacji,
 • informacja dotycząca składników przeznaczonych na realizację celów,
 • informacja o siedzibie fundacji,
 • informacja czy fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy

 • statut spółki lub akt założycielski,
 • pełnomocnictwa dla przedstawicieli akcjonariuszy,
 • struktura własnościowa spółki, liczba akcji przypadających poszczególnym wspólnikom,
 • lista obecności,
 • porządek obrad,
 • potwierdzenia prawidłowego zwołania zgromadzenia,
 • porządek obrad
 • treść proponowanych zmian w umowie spółki lub treść planowanych do podjęcia uchwał.

Oświadczenie o przystąpieniu do spółki

 • akt założycielski spółki lub statut spółki,
 • podstawa do przystąpienia do spółki np. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
 • pełnomocnictwo notarialne – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość osoby przystępującej.

Oświadczenia o objęciu udziałów

 • akt założycielski spółki lub statut spółki,
 • pełnomocnictwo notarialne – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość osoby przystępującej.

Prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej

 • akt założycielski,
 • statut spółki,
 • uchwała o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr,
 • adres email spółki,
 • informacja o ilości akcji wszystkich emisji.

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty zebrać.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków